Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24. april 2015 i Travelmarket A/S

Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:
 
Fredag den 24. april 2015, kl. 10.00
 
Generalforsamlingen afholdes hos Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.
 
Dagsordenen er følgende:
  1. Præsentation af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, First North (”First North”).
  8. Eventuelt.
 
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
 
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår årets resultat henført til næste regnskabsår.
  
Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller og Kåre Stausø Wigh, der alle er indstillet til genvalg.
 
Lasse Bolander
Bestyrelsesposter:            
Travelmarket A/S (bestyrelsesformand)
Coop amba (bestyrelsesformand)
Dagbladet Information A/S (bestyrelsesformand)
Spejder Sport A/S (bestyrelsesformand)                                           
Direct Gruppen A/S (bestyrelsesformand)
Nordjyske Medier A/S (bestyrelsesformand)
Libris Media A/S (bestyrelsesformand)
First Purple Publishing A/S (bestyrelsesformand)
OK amba (bestyrelsesmedlem)
Trap Danmark (bestyrelsesmedlem)
  
Jeppe M. Jensen              
Direktionsposter:               
Woolspire ApS (direktør)
Garnbasen ApS (direktør)
Fitspire ApS (direktør)
Spire Holding ApS (direktør)
 
Bestyrelsesposter:            
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
FDIH (bestyrelsesmedlem)
FDIH ”dankortsag” (bestyrelsesmedlem)
                                              
Ole Stouby               
Direktionsposter:               
Travelmarket A/S (direktør)
O.S. ApS (direktør)
RIOL Invest ApS (direktør)
BedreBilist (direktør)
 
Bestyrelsesposter:            
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
Bedrebilist ApS (bestyrelsesformand)
 
Steffen Møller
Direktionsposter:               
Myinvest ApS (direktør)
 
Bestyrelsesposter:            
BoligPortal.dk ApS (bestyrelsesformand)
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
 
Kåre Stausø Wigh
Direktionsposter:       
North Media A/S (økonomidirektør)
Newcosa2 A/S (direktør)
North Media Ejendomme ApS (direktør)
 
Bestyrelsesposter:    
Søndagsavisen A/S (bestyrelsesformand)
Helsingør Dagblad A/S (bestyrelsesformand)
Travelmarket A/S (næstformand)
BoligPortal ApS (næstformand)
MatchWork World Wide A/S (næstformand)
Spirebox ApS (næstformand)
Lokalaviserne Østerbro og Amager A/S (næstformand)
BedreBilist.dk ApS (bestyrelsesmedlem)
HentTilbud ApS (bestyrelsesmedlem)
MatchWork Danmark A/S (bestyrelsesmedlem)
Bostadsortal ApS (bestyrelsesmedlem)
Good Media A/S (bestyrelsesmedlem)
Newcosa2 A/S (bestyrelsesmedlem)
North Media Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)
Ofir A/S (bestyrelsesmedlem)
Onlineselskabet af 25.07.1988 A/S (bestyrelsesmedlem)
                                   
                                    
Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
  
Ad dagsordenens pkt. 7 – Forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, First North (”First North”). 
Bestyrelsen stiller forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på First North samt om bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage de vedtægtsændringer som måtte være fornødne som følge af en sletning af selskabets aktier fra handel på First North.
 
Selskabets aktier blev noteret på First North med den intention, at det skulle være muligt for selskabets aktionærer og interesserede købere at få nem adgang til at handle med selskabets aktier.
 
Bestyrelsen kan imidlertid konstatere, at der siden børsnoteringen i 2007 har været et meget begrænset antal handler med selskabets aktier på First North. I perioden fra 2012 til 2014 var der 93 handler omfattende i alt 56.531 aktier. Handlerne var fordelt med 30 i 2012 (handelsværdi DKK 144.392), 34 i 2013 (handelsværdi DKK 134.580,4), og 29 i 2014 (handelsværdi DKK 71.291,05). Det betyder, at der i gennemsnit har været en handel på markedet hver 11-12 dag, og at kun godt og vel 2 procent af selskabets aktier er blevet handlet i den pågældende periode på 3 år.
 
Derudover kan bestyrelsen konstatere, at de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser af en fortsat optagelse til handel på First North er relativt store. De økonomiske konsekvenser udgør blandt andet årlige omkostninger til First North samt til selskabets Certified Adviser. Herudover er der omkostninger i forbindelse med overholdelse af de omfattende regnskabsmæssige og juridiske forpligtelser samt omkostninger og ressourcer i forbindelse med overholdelse af First North Rulebook og indberetning over for First North.
 
Endelig er det bestyrelsens opfattelse, at en fortsat notering vil begrænse selskabets mulighed for at skabe vækst og aktionærværdi i et marked præget af konsolidering og opkøb.
 
Bestyrelsen finder derfor, at vilkårene for en fortsat optagelse af selskabets aktier til handel på First North og hensigtsmæssigheden heraf ikke står mål med de betydelige økonomiske og arbejdsmæssige omkostninger, som er forbundet med en optagelse til handel på First North. Det er derfor opfattelsen, at det vil være i alle aktionærers interesse at anmode First North om sletning af selskabets aktier fra handel på First North.
 
På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen derfor henstille til, at alle aktionærer stemmer for en sletning af selskabets aktier fra handel på First North.
 
Selskabets majoritetsaktionærer, Richard Bunck og O.S. ApS, har overfor bestyrelsen givet udtryk for, at ville stemme for en sletning af selskabets aktier fra handel på First North. Richard Bunck og O.S. ApS besidder tilsammen i alt nominelt DKK 2.579.159 aktier og har dermed ca. 93,8 % af stemmerettighederne i selskabet.
 
Såfremt forslag om afnotering bliver vedtaget vil bestyrelsen herefter ansøge First North om en sletning af selskabets aktier fra handel på First North.
 
Efter en eventuel godkendelse fra First North vil der følge en karensperiode på 10 uger inden afnoteringen er gennemført. I denne periode vil aktierne fortsat kunne handles på First North, og selskabet vil i den pågældende periode tilbyde, at selskabets aktionærer kan tilbagesælge deres aktier til selskabet til kurs 7,80, svarende til en præmie på 50 % i forhold til kursen dags dato. Det er bestyrelsens opfattelse, at en kurs på 7,80 giver selskabets aktionærer mulighed for at få en fair pris for deres aktier, hvis de ønsker at sælge disse forud for en eventuel afnotering. 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at selskabets majoritetsaktionærer, Richard Bunck og O.S. ApS, har tilkendegivet over for bestyrelsen, at de ønsker at fortsætte som aktionærer i selskabet efter en eventuel afnotering, og at de derfor ikke ønsker at udnytte muligheden for helt eller delvist at tilbagesælge deres aktier til selskabet.
 
Aktionærer der ikke ønsker at sælge deres aktier i selskabet forud for en eventuel afnotering fortsætter som aktionærer i det unoterede selskab. Selskabets bestyrelse opfordrer i den forbindelse de enkelte aktionærer til at søge selvstændig skattemæssig rådgivning om den eventuelle betydning af at selskabets aktier slettes fra handel på First North.
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at de tilbageværende aktionærer også efter en eventuel afnotering af selskabets aktier fra First North, løbende via selskabets hjemmeside vil modtage oplysninger om forhold, som selskabets bestyrelse vurderer til at være af væsentlig betydning.
 
Yderligere oplysninger vedrørende en eventuel afnotering vil blive fremsendt til alle selskabets navnenoterede aktionærer, såfremt generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om at lade selskabets aktier afnotere fra First North, og First North efterfølgende accepterer bestyrelsens anmodning om at slette aktierne fra handel.
 
  
Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt
Der foreligger intet til behandling under dette punkt.
  
Vedtagelseskrav
Forslag under dagsordenens punkt pkt. 3, 4, 5 og 6 kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet. Vedtagelse af bestyrelsens forslag om sletning af selskabets aktier fra handel på First North, kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
  
Adgangskort og aktionærernes stemmeret
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 20. april 2015, kl. 23.59 rekvireres ved at sende en e-mail til Kristian Hyldgaard på e-mailadressen krh@travelmarket.com. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
 
Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne på det pågældende tidspunkt er noteret i ejerbogen, eller at aktionæren senest på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
 
Yderligere oplysninger:
Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til de af selskabets aktionærer der har anmodet herom og er tillige med årsrapporten fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette materiale er også tilgængeligt på selskabets investorside: www.investor.travelmarketinteractive.dk
 
Med venlig hilsen
 
Travelmarket A/S
 
Bestyrelsen
 
Vejle den 9. april 2015
 
  
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47,
ols@travelmarket.com
 
Certified Adviser: PricewaterhouseCoopers – Carsten Yde Hemme, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, tlf. 39 45 39 45. website: www.pwc.dk
 
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
 
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på First North under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.